این فایل شامل تابعی از متلب است که به روش دوخطی اندازه تصویر ورودی را به مقدار مورد نظر تخمین میزند.برای مثال با رفتن به پوشه فایل و وارد کردن دستور زیر در صفحه دستورر متلب میتوان تصویر را دو برابر نمود: S=Bilinear1('cameraman.tif',2); ...